7103 Sayılı Kanun ile 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu: Ücret Desteği

7103 Sayılı Kanun ile 4447  Sayılı İşsizlik Sigortası  Kanunu: Ücret Desteği

7103 Sayılı Kanun ile 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu: Ücret Desteği

Bilindiği gibi, 7103 sayılı Kanunla 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen “GEÇİCİ MADDE 19” hükmü ile,
18-25 yaş arası erkek işçiler ile 18 yaşından büyük kadın işçilerin;
  • 1/1/2018 ile 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınmaları,
  • T. İş Kurumuna kayıtlı işsiz olmaları,
  • işe girdikleri aydan önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla SGK’ya bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı
    sigortalılık hariç, Kanunun 4 (b) maddesi kapsamında sigortalı olmamaları,  
  • işe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki
    sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları,
kaydıyla işverenlere, bu işçilerden dolayı prim teşvikinden 18 ay süreyle yararlanabilmeleri imkanı sağlanmış idi. 
Bu kez 22.02.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7166 sayılı Kanun ile işverenlere bazı koşullarla
3 ay süreyle ücret desteği de sağlanmış olup, konu ile ilgili SGK’nın 2019/7 sayılı Genelgesi 22.03.2019
tarihinde yayımlanmıştır.

 
Söz konusu Genelgede yapılan açıklamalara göre;
1- Ücret desteğine; işyeri bazında 2018/Ocak-Aralık aylarında en az bildirilen işçi sayısının üzerinde ilave olarak
01.02.2019- 30.04.2019 tarihleri arasında işe alınan ve sadece uzun vadeli, yani malullük, yaşlılık ve ölüm
sigorta kollarına tabi tutulan işçiler girmektedir.  

2-Ücret desteğinden yararlanılabilmesi için kapsama giren işçilerin 9 ay süre ile iş akitlerinin sonlandırılmaması gerekmektedir.
(İş Kanununun 25/II bendi hariç olmak üzere, belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi, işyerinin kapanması, toplu işçi çıkarma,
mevsim bitimi, işyerinin devri ve diğer nedenlerle iş sözleşmelerinin sonlandırılması durumunda, işverenler ücret desteğinden
yararlanamayacaktır) 

 
İşçinin aynı işverenin başka bir işyerine nakli durumunda ise destekten yararlanılabilecektir. Ancak işçinin çalışma süresi,
nakledilen işyerinde geçen süre de dahil olmak üzere toplam olarak 9 aydan az olmayacaktır.
9 aylık çalışma süresinin ihlali halinde sağlanan destek tutarı işverenden gecikme zammı ile birlikte geri alınacaktır.
 
3- Kapsama giren işçilerin 3 aylık sürede her bir ayda prim ödeme gün sayıları 67,36 TL ile çarpılarak ücret desteği
hesaplanabilecektir. Bu durumda tam ay çalışan bir işçi ile ilgili aylık destek tutarı: 2020,80 TL olmaktadır.

 
4- Ücret desteği, bir sonraki ayın cari ay prim borcundan mahsup edilecektir. Mahsup durumu yoksa işverene iade yapılmayacaktır.
 
5- Bu işçiler de prim desteğinde olduğu gibi işe girdikleri tarihten önceki 3 aylık dönemde 10 günden fazla SGK’ya bildirilmemiş olmalıdır.
 
6- İşyerinde kayıt dışı istihdam olmaması veya fiilen çalışmayanların SGK’ya bildirilmemiş olması gerekmektedir.
 
7- Bu uygulamayla ücret desteği kapsamına girmiş olanlar gerekli koşulların bulunması halinde ücret desteğinin sona erdiği
01.05.2019 tarihinden sonra da sigorta prim desteğinden yararlanmaya devam edebilecektir.

 
8- 2018 yılında bildirge vermemiş veya 2019 yılında tescil edilmiş olan işyerleri ücret desteğinden yararlanamayacaktır.
(Bu durumdaki işyerleri koşulları taşımak kaydıyla prim desteğinden ise yararlanabilir)

 
9-  İşçi sayısı tespit edilirken, 2018 yılında verilmiş olan ek ve iptal belgeleri dikkate alınabilecektir. 
 
10- 2018 yılında bildirilen işçi sayısının tespitinde, ay içinde işe giren ve çıkanlar hesaplamaya dahil edilecektir.
Diğer taraftan,  2018 yılında işyerinden ayrılan bir işçi aynı işyerine işten çıktığı ayda bir kez daha girerse, bu işçi bir kişi
kabul edilecektir. 

 
11- Bir işyerinden geriye yönelik aylık bildirge verilirse, verilen bildirgedeki sayı, e-SGK/İşveren sistemi üzerinden
tanımlama tarihi itibariyle belirlenen işçi sayısını değiştirmeyecektir. 

 
12-  Ücret desteğinden 18 ay yararlanılabilmesi için erkek işçinin 18-25 yaş aralığında, kadın işçinin ise 18 yaşından
büyük olması gerekmektedir. 

 
13-  Ücret desteğinin tutarına gelince;
İmalat veya bilişim sektöründeki işyerlerinde çalışan ve brüt ücreti 3.000 TL olan bir işçi için destek tutarı:
Prim gün sayısı 67,36  ile çarpılarak bulunacaktır.  
Örneğin çalışan işçinin gün sayısı 18 ise, destek tutarı: 18 gün  X 67,36 = 1.212,48 TL olacaktır.
 
Sigorta prim desteği ise: 
3.000 TL X % 37,5 (prim oranı)  = 1.125 TL olmaktadır. Bu durumda aynı işçiden dolayı ücret ve prim desteği olarak
toplam 2.337,48 TL tutarında destek sağlanmış olmaktadır. 

 
14- Kapsama giren işçinin çalıştığı ayda hak edilen destek tutarı bir sonraki ayda ödenmesi gereken prim tutarından mahsup
edilecektir. Artan destek tutarı işverenin diğer işyerlerinden dolayı tahakkuk eden prim borçlarına da mahsup edilebilecektir.
Ancak artan tutarların mahsubu yapılamıyorsa işverene iadesi mümkün olmayacaktır. (İptal edilecektir)
 
15-  Bu uygulamada asıl işveren ile alt işverenlerin her biri ayrı ayrı değerlendirilecektir. 
 
16- Asıl işverenin prim borcunun bulunmaması halinde, hak ettiği destek tutarı bu işverenin alt işverenine ait
prim borçlarından mahsup edilebilecektir. 

17- İleride geriye yönelik yararlanma talepleri olursa, bu talepler 6 ayı geçmemek kaydıyla kabul edilebilecektir. 

18- İşyerinin nakli durumunda 3 aylık yararlanılma hali devam edecektir.

19- Yararlanılan destek tutarları gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmayacaktır. 

20- Ev hizmetlerinde 10 günden fazla işçi çalıştırılması durumunda, çalıştıran işverenler bu uygulamadan yararlanabilecektir.
 
 Hadi EYCE        
 İş Hukuku ve SGK Uzm.