Gençlerde Yükselen Değer Girişimcilik

Gençlerde Yükselen Değer Girişimcilik

Gençlerde Yükselen Değer Girişimcilik

Gençlerde Yükselen Değer Girişimcilik

21.yy dünyasında değişim ve dönüşümün kendisini gösterdiği her sektörde girişimciliğin ülkelerin kalkınması için önemli bir rolü olduğunu görmekteyiz. Girişimci risk alarak yenilik yapan, ürün veya hizmetin yeni değere dönüştürmek için harekete geçen kişidir.

Girişimcilik bir farkındalıktır, bir anlayış biçimidir. Çok yönlü bakabilme becerisidir. Bir işi başlatmak ve inşa etmek kolay değildir. Yaşanılan zorluklar karşısında gösterilen kararlılık, dayanıklılık ve cesaret önemlidir. Girişimci fırsatları gözleyen ve onları bulduğunda her tür riski alarak gerçekleştirmeye çalışandır. (Schumpter, 2000 ; Westhead ve Wright, 2000 )

Schumpeter’in girişimcilik davranışı ifadesine göre;
* Yeni bir malın ya da servisin üretimi
* Yeni bir üretim metodunun geliştirilmesi
* Yeni bir pazarın oluşturulması
* Yeni bir hammadde kaynağının bulunması
* Endüstrinin yeniden yapılandırılması yer almaktadır.

Girişimcilerin kurduğu firmalar, ekonomik büyüme ve ülkelerin kalkınmasını etkileyebilme gücü açısından vizyoner bir bakış açısıyla değerlendirilmesi gerekmektedir.

Girişimci olma isteği ile oldukça fazla olan genç nüfusumuzun istekli olması umut verici. Bununla birlikte şirketlerde de kurum içi girişimcilere ihtiyaç vardır. Kurum içi girişimciler görevleriyle birlikte, süreçlerde inovasyon olarak tanımladığımız yeni bir fikrin geliştirilmesi, yenileşim, çözüm odaklı yaklaşımların geliştirilmesi adımları için hazırlık ve uygulamalar aşamalarında aktif rol almaya istekli olacaklardır. Bu yetkinlikte insan kaynağının yetiştirilmesi oldukça önemlidir.

Girişimci ruhunu kazandırmak istiyorsak girişimciliği eğitim müfredatımıza ilkokuldan itibaren eklemeli ve farkındalık yaratmalıyız. Üniversite ve Sanayi işbirliği kapsamında girişimcilik dersleri projelendirilmeli öğrenme çıktıları almak hedeflenmelidir.

Girişimcilik ekosisteminin dinamiklerini belirleyen şartları;
* Ekonomik altyapı
* Teknolojik altyapı
* Yetkin insan kaynağı
* Finansal kaynaklara erişim kolaylığı
* Yasal düzenlemeler
* Sosyal ve kültürel algı
* Girişimcilik teşvikleri ve destek mekanizmaları
* Pazar dinamikleri
* Sektörel analizler
* Eğitim sistemi
* Fiziksel alt yapının erişilebilirlik olarak sıraladığımızda, bileşenlerin birbiriyle ne kadar iç içe bir halde olduğunu söyleyebiliriz.

Eğitim sistemimizde ki ezbercilik yerine üretmeye yönelik bir düşünce biçimine gitmek bile yaratıcılık, özgüven, öğrenmeye açıklık, inisiyatif alma, adaptasyon, çözüm odaklı yaklaşım becerilerinin kazanılması yönünde çok büyük bir adım olacaktır. Bunu sadece şirket kurmak için harekete geçilen bir girişimcilik olarak değerlendirmeyelim. Şirket çalışanlarında beklediğimiz yenilikçi uygulamalar, adaptasyon, kurum içi inovasyon kültürü içinde girişimci ruhunu besleyecek kökten bir değişiklik olması ülkemizin geleceği açısından stratejik bir öneme sahiptir.

Küresel Girişimcilik Monitörü (Global Entrepreneurship Monitor ) GEM 2018/2019, 49 ülkeyi kapsayan raporunda sunulan verileri de okuyarak Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin geleceği açısından oldukça önemlidir.
https://webdosya.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/Giri%C5%9Fimcilik/GEM_Ku%CC%88resel_Giris%CC%A
7imcilik_Monito%CC%88ru%CC%88-2019_Tu%CC%88rkiye_Raporu.pdf

Türkiye’de Girişimcilik ve Kariyer Oranları;
Türkiye’de girişimciliği bir kariyer seçeneği olarak düşünen kişilerin yetişkin nüfus içindeki payı %80,79’dur.
Dış Analiz: Avrupa %61,3 _ Çin %60,82 _ ABD %60, 96

Türkiye’de girişimcilik algısı olumlu yönde gelişerek bir kariyer seçeneği olarak görülmektedir. Ülkemizde başarılı girişimcilerin haberlerini sosyal medyada rastlamaktayız. Yazılı ve görsel basında bu işletmelerin başarılarına ana haberlerde yer verilmesi, TV kanallarında girişimciliği özendirebilecek daha fazla program yapılması güzel bir başlangıç olacaktır.

Özgüven, liderlik, öngörü ve risk yönetimi gibi nitelikler girişimci olmak isteyen kişilerin sahip olması gereken en önemli nitelikler arasındadır.

Türkiye’de Sektör Çeşitlerine Göre Girişimcilik;
Türkiye’de her iki girişimciden biri özellikle perakende, araba, otel, restoranlar, kişisel hizmetler, sağlık, eğitim, rekreasyon gibi tüketici odaklı servis sektöründe faaliyet göstermektedir.

Her üç kişiden biri de dönüşüm sektöründe, inşaat, imalat, taşımacılık, toptan satış gibi faaliyetlerde bulmaktadırlar. Her dokuz Türk girişimciden biri finans, sigorta, emlak ve tüm ticari hizmetleri içeren işletme odaklı servis sektöründe (ticari hizmetler) odaklanmıştır.

Türkiye’de Girişimcilik Algısının Oranları;
Türkiye’de yetişkin nüfusunun %66,09’u başarılı girişimcilerin toplumda yüksek bir statüye sahip olduklarını belirtmişlerdir.
Dış Analiz: İrlanda %83,86 _ Birleşik Krallık %75,9 _ Avrupa Ortalaması %69,41 _ABD %76,48

Görsel ve Yazılı Basında Yeni Kurulan İşletmelerin Başarılarının Haberleştirilmesi Oranı;
Türkiye’de basında, yeni kurulan işletmelerin başarılarıyla ilgili haberlerin sıkça görüldüğünü düşünen kişilerin 18-64 yaş arası yetişkin nüfusa oranı %52,58’dir.
Dış Analiz : İrlanda %73,42, ABD %72,64 , Çin 68,06’dır.

Türkiye’de Girişimcilik Motivasyonu Oranları;
Türkiye’de tamamen fırsat motivasyonu ile girişimcilik faaliyetinde bulunan kişilerin yüzdesi %28,20’dir. Bu oran Türkiye Avrupa ekonomileri sırasında son sıradadır.

Türkiye’de her on girişimciden yaklaşık üçü tamamen fırsat motivasyonu, beşi kısmen fırsat motivasyonu (hem fırsat hem de ihtiyaçtan dolayı), ikisi ise tamamen ihtiyaç motivasyonu ile girişimcilik faaliyetine başlamaktadır. Türkiye’de en güçlü motivasyon karma motif olup, her iki kişiden biri hem fırsat hem de ihtiyaçtan dolayı girişimci olmaktadır.

Küresel düzeyde, Türkiye’de tamamen fırsat motivasyonu ile girişimcilik faaliyetinde bulunanlar kapsamında Avrupa ekonomileri sıralamasında son sıradadır.

Dış Analiz : Hollanda’da bir iş fırsatı yakaladığı için girişimcilik faaliyetinde bulunan kişilerin oranı %69,32’dir.

Türkiye’de Girişimcilikte Başarısızlık Korkusu Oranları;
Türkiye’de yaşayanların %34,10’u yeni bir iş kurarken başarısızlık korkusunun kendilerini engellediklerini ifade etmişlerdir.
Dış Analiz ; Avrupa ortalamasından % 44,8 _ Hollanda %34,8 , ABD %34,07, Yunanistan % 68

Türkiye’de Girişimcilikte Kendine Güvenen /bilgi ve beceri Oranı;
Türkiye’de yaşayanların %56,84’ü yeni bir işe başlamak için yeterli yeteneğe sahip oldukları inancına sahiptir.
Dış Analiz: Avrupa ülkeleri %43,59 _ ABD %55,89

Türkiye kendi işini kurma cesaretine sahip, kendine güvenen yetişkin oranı oldukça yüksek potansiyele sahip ülkeler arasında fark edilir bir oranla öndedir.

Türkiye’de her üç kişiden biri girişimci olma konusunda kendine güvenirken, bu oran Çin’de %39,59’dur.
Yeni iş kurmak için bilgi ve beceriye sahip olduğunu düşünen yetişkin oranı bakımından, Türkiye Avrupa ülkeleri arasında birinci sıradadır.

Türkiye’de Girişimcilerin Yaş Grupları Oranları;
Girişimcilerimizin 25-34 yaş grubu %30’u _ 18-24 %25,75’u_ 35-44 yaş grubu %25,24’dur. Girişimcilerimizin %80’i 18-44 yaş arasında olup, %20,74’ü ise 45 yaş üstünde olanlar oluşturmaktadır.

Türkiye’de girişimciler özellikle gençler arasında belirgindir. Türkiye 18-24 yaş grubundaki nüfus bakımından Avrupa’da ikinci sıradadır. Türkiye’de her dört girişimciden biri genç girişimcidir. Buna karşılık Türkiye’de 55-64 yaş arasında olan kıdemli girişimci oranı Avrupa ortalamasının altına olup, on sekiz ülke arasında sondan üçüncüdür.

Türkiye’de Girişimcilikte Eğitim Düzeyi Oranları;
Türkiye’de eğitim düzeyi yükseldikçe girişimcilerin oranı artmaktadır. Üniversite mezunu olan kişiler arasında daha yüksektir. Uluslararası karşılaştırmada bu oran Brezilya’ya yakın olup, Avrupa ortalaması Çin ve ABD’den düşüktür.

Çin ve ABD’de yaklaşık her üç üniversite mezunu kişiden biri girişimci olmaktadır. Ülkemizde her altı üniversite mezunundan biri girişimci olmaktadır. Türkiye’de lise eğitimi almış girişimciler oranı bakımından Avrupa’da birinci sırada olup, bu oran ,21’dir. Ayrıca, Türkiye lise öncesi eğitime sahip girişimciler oranı bakımından da ,81 ile Avrupa’da birincidir.

İlköğretimde Girişimciliği Destekleyen Eğitim ve Öğretim Değerlendirme Oranı;
(1 en düşük_9 en yüksek)
Hollanda 5,40
Letonya 4,13
Lüksemburg 4,04
İsviçre 3,40
Almanya 3,03
Birleşik Krallık 2,95
Rusya 2,89
Türkiye 2,76

Yüksek Öğretimde Girişimciliği Destekleyen Eğitim ve Öğretim Oranı; (1 en düşük_9 en yüksek)
Hollanda 6,18
Lüksemburg 5,65
Fransa 5,64
İspanya 5,28
İsviçre 5,26
Avusturya 5,23
Türkiye 5,05

Girişimcilik ruhunun yaşatılması, yükselen değer olarak farkındalık kazanılması için okul öncesi eğitimden üniversiteye kadarki süreci kapsayan eğitim sistemini 21.yy becerilerinin kazanımına uygun bir şekilde uyumlandırarak yapabiliriz.


Girişimciliğinin artması için önerilerimden ilki “Girişimcilik Okullarının” 81 ilde kurulmasıdır. Girişimcilere simülasyonla temel işletme eğitimiyle birlikte diğer tamamlayıcı eğitimlerinin verilmesi akabinde “girişimcilik sertifikasını” almalarıdır.

Girişimcimize atanan danışman eşliğinde hazırlanan iş fikri sunumu ile ticaret odası, KOSGEB, üniversite, banka, ilgili bakanlık, kalkınma ajansından olan temsilcilerin olduğu jüriye yapmasıdır. Jüri iş fikrine göre özelleştirilebilir. Olabilecek iş birlikleri, uygulanabilecek destek programlar iş fikrinin uygulanabilirliğine uygun bir şekilde en baştan tanımlanabilir.

Gönüllü mentörlük sistemi kurulabilir. Girişimcilerimizin iş kurma girişimiyle birlikte ilk yıl süreç içerisinde en çok ihtiyacı olabilecek teknik destekler noktasında yanlarında olmak kendilerine olan güveni artıracaktır.

Danışmanlık sistemi kurulabilir. Akredite olmuş danışmanlar sisteme tanımlanabilir. Girişimcilerimizin bütçesi dahilinde finans, hukuk, sigorta vb alanlarda özel hizmet almaları sağlabilir.

Girişimcilere yönelik yeni bir dijital platform kurulabilir. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları ofisinin “Yetenek Kapısı” uygulamasına benzer bir çalışma gerçekleştirilebilir. Kamu kurum ve kuruluşlar arası verilerin bir arada görüleceği, projelerin ve desteklerin takip edileceği, verimlilik analizlerinin yapılabileceği, örnek olacak kadın girişimcilerin deneyimlerini paylaşacağı, sivil toplum kuruluşlarının çağrıları, kendilerini geliştirebilecek eğitim fırsatlarının sunulması uluslararası sunulabilecek iş fırsatları, melek yatırımcılara iş fikirlerinin sunulabileceği başvuru mekanizması, özel şirketlerin kadın girişimcilere yönelik pozitif ayrımcılık duyuruları, ticareti geliştirme ağlarının kurulması, üniversitelerin girişimcilik ofisleri ile entegre bir alt yapı ile ortak çalışmaların yapılabileceği, dış ticaret süreçleri, e-ticaret ve dijital dünyanın sunduğu teknik fırsatlar hakkında güncel bilgilendirmelerin duyurulabileceği bir platform bir platform faydalı olacaktır.

Gençlerimiz için geleceği doğru okuyarak yetkin insan kaynağı potansiyelini bu şekilde yetiştirebiliriz.

Yasemen Çalışkan
Genel Müdür
5N1K Gelişim Akademisi


http://www.pursaklargazete.com/turkiyede-sektor-cesitlerine-gore-girisimcilik-12046h.html