Sanayinin Geleceği

Sanayinin Geleceği

Sanayinin Geleceği

Sanayinin Geleceği

Küreselleşme ve teknolojik ilerlemeler ekonomik ve sosyal hayatı kökünden değişmektedir. Bu gelişme mikro, mezo ve makro düzeyde bireyleri, işletmeleri ve kurumları değişime zorlamaktadır. Günümüzde hem üniversite hem de sanayinin ana çıktısı, çoğunlukla disiplinler arası çalışmaların ürünüdür.

İşletmeler piyasa koşullarına ayak uydurabilmek için sürekli yenilenir. Gelişen teknoloji ile birlikte işletme örgütlenmesi son 50 yılda defalarca değişmiştir.

Üniversite olarak bilgi toplumunda hizmet ettiğimiz insanların ve kurumların taleplerine göre kendimizi yenilemekteyiz.
 
Gelişen teknoloji, küreselleşme ve bilgi toplumunun sürekli farklılaşan gereksinimleri geleceğin üniversite anlayışı;
* Teknolojik gelişme,                                  
* Disiplinler arası işbirliği,
* Artan eğitim ve araştırma maliyetleri,           
* Küresel rekabet başlıklarında şekillenmiştir.
 
Dış ticaretin serbestleşmesi, artan küreselleşme, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ve ulaştırma maliyetlerindeki düşüş, üretimin karmaşık bir yapıya bürünmesine neden olmaktadır. Üretim yüzlerce küçük parçanın farklı mekanlarda üretilip azalmalar neticesinde üretimin yüzlerce küçük parçanın farklı mekanlarda üretilip bir araya getirilmesi üzerine kurgulanmakta ve bu gelişmeler işletme organizasyonunda ve iş gücü piyasalarında önemli dönüşümlere neden olmaktadır.


Üniversite & İşletme İşbirliği Durum Değerlendirmesi
İşletme İşbirliği Durumu Ürün Yelpazesi Artışı Pazar Payı Artışı Ürün ve Servis Kalitesi Artışı Birim İşçilik Maliyetinde Azalmatesi Artışı
Üniversite ile Çalışmayan Firmalar %42 %40 %46 %33
Üniversite ile Çalışan Firmalar %82 %81 %85 %65


ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı-Teknoloji ve Strateji Yönetimi/KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi 

 

Dünyada özellikle son çeyrekte yaşanan bilgi üretiminde yaşanan hızlı değişim, sanayi rekabet unsurlarındaki radikal başkalaşma, üniversite sanayi işbirliği evrimi ve bunlarında tetiklediği karmaşık ve kompleks yapıların sonucu olarak ulusal ya da birçok ülkenin yer aldığı uluslar üstü yeni teknoloji üretim ve geliştirme sistemi; temel araştırmalardan başlayarak yayınım, ticarileştirme, etki değerlendirme, toplumsal deneyim ve refaha kadar uzanan farklı bir “bilgi değer zinciri” yaratmıştır.

Ar-Ge, teknoloji edinme ve geliştirme, yetkin insan kaynakları ve bu kapsamda tam zamanlı araştırmacı sayısı vb. alanlardaki gelişmeler ve bu kapsamdaki çalışmaların büyüklüğüne, yayılmasına ve sürdürülebilirliğine bağlı olarak da ulusal bir kültür haline gelmiş Ar-Ge yoğun, yüksek
yenilikçilik becerisi ve bunların sonuçları olarak yüksek katma değerli üretim ülkelerin gelişmişliğinin anahtarı olmuştur.
 
Ülkelerin kalkınmalarını sağlayacak en önemli etkenlerdin başında insan faktörü gelmektedir. Günümüzde beşeri sermaye hozla değişen, gelişen ve küreselleşen dünyanın en önemli faktörü haline gelmiştir.

“İşletme Uygulamaları” ile geleceğin beşeri sermaye ihtiyacındaki faktörleri göz önünde bulunarak yeni bir model geliştirdik. Kapasite ve yeteneklerine göre kayıtlı binlerce işletmeden oluşan network ağımızla ezber bozuyoruz. 

Türkiye’nin en başarılı firmalarından yaptıkları işbaşı eğitimlerle daha okurken iş deneyimi kazanıyor, aldıkları dersler kapsamında öğrendikleri teorik bilgileri uygulamalı eğitim ile pratiğe dönüştürüyorlar.

Yasemen Çalışkan
Genel Müdür
5N1K Gelişim Akademisi