Stratejik Yönetim

Stratejik Yönetim

Stratejik Yönetim

Stratejik Yönetim

Strateji kelimesi “stratos” (ordu) ve “agein” (yönetmek) kelimelerinden oluşmuş askeri kökenli bir terimdir. İş hayatında strateji “şirketin nereye
ve nasıl gitmesi istendiğine karar vermek” olarak tanımlanır.

Kuruluşun vizyonu ve misyonu ile uyumlu olarak belirlenen hedeflere ulaşlmak amacı ile ortaya konulan eylemlerin bütünü stratejiyi oluşturur.
Stratejik yönetim ise iflletmenin gelece¤e yönelik amaç ve hedeflerini ve bu hedeflere ulaflabilmesi için yapmas› gerekenleri belirlemesine
yardımcı olan bir yönetim tekniğidir.

Stratejik yönetim sürecinde 5 ana anlaşa vardır:

1. Durum Analizi: Durum analizi sırasında işletmenin içinde bulunduğu çevre ve işletmenin davranışlarını etkileyen etmenler belirlenir.

2. Yön Belirleme: Durum analizinin sonuçları ışığında işletmenin izlemesi gereken yöne karar verilir. Yön belirleme aşlamasında işletmenin
misyonu belirlenir, uzun dönemli amaçlar ortaya konur ve ölçülebilir hedefler oluşturulur.

3. Stratejilerin Oluşturulması: İşletmenin uzun dönemli amaçlarına ulaşması için yapması gerekenler, yani işletme stratejileri, belirlenir.
Strateji oluşturulmasında Ne, Niçin, Nasıl, Ne Zaman, Nereye ve Kim ( 5N1K ) sorularına uygun cevaplar bulunması önem taşır.

4. Stratejilerin Uygulanması: Üst yönetimin sorumluluğunda ve özellikle orta kademe yöneticiler ile işbirliği yapılarak stratejilerin
uygulanmasına geçilir.

5. Uygulanan Stratejilerin ve Sonuçlarının Gözden Geçirilmesi: Strateji uygulamalarının sonuçları gözden geçirilerek, gerekirse
stratejik planlamada değişiklikler yapılır. Stratejik yönetimi canlı kılan bir adımdır. Bu sayede, işletme genelinde kötüye gidişin sinyalleri
sezilebilir ve gerekli düzeltmeler yapılabilir.

Sentez Bilgi